EFOTT 2023 nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat az UNIside.hu oldalon futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 14 éven felüli természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel, és érvényes középiskolai vagy felsőoktatási diákigazolvánnyal rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes kiskorú, úgy a nyereményjátékban való részt vételre csak a szabályosan kitöltött és aláírt Törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozat feltöltésével, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult, nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező munkavállalói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama és menete

A játék időtartama:

 1. november 27.  00:00– 2022. december 30. 23:59

Nyertesek száma:

összesen 5 fő

Nyeremény:

Véletlenszerű sorsolással hetente kiválasztott, az UNIside weboldalon az EFOTT 2023 nyereményjáték aloldalán feltett kérdésre helyesen válaszoló nyertes nyereménye 2 darab, az EFOTT 2023 Fesztiválra (Sukoró, 2023.07.12-16.) szóló napijegy

Sorsolás:

2022. december 2. péntek 10:00 óra

2022. december 9. péntek 10:00 óra

2022. december 16. péntek 10:00 óra

december 30. péntek 10:00 óra (dupla sorsolás)

A sorsoláson a sorsolás előtti csütörtök 23:59 percig beérkezett helyes választ beküldők vesznek részt. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre helyesen kell válaszolni az UNIside weboldalon az EFOTT 2023 nyereményjáték aloldalán feltett kérdésre.

A Játék időtartama alatt egy Játékos egy válasz beküldésére jogosult.

Eredményhirdetés:

A sorsolásra megjelölt időpontot követő 6 órán belül

 4. Nyeremények, nyertesek

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket a helyes választ megadók adatbázisából gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva sorsoljuk ki.

A nyertes nevét az UNIside weboldalán és social media felületein tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 6 órán belül.

A heti sorsolásnál kiválasztunk további 3 pótnyertest, akik a sorsolás sorrendjében lépnek be a nyertes helyére, ha a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 14. életévét;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot 72 órán belül;
 • ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • ha jelen játék szabályzat bármely pontját megsérti;
 • ha a nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek 72 órán belül.

5. Nyertesek értesítése és nyeremények kézbesítése

  A nyertesekkel email üzenetben vesszük fel a kapcsolatot, és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

  A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel e-mailben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt az UNIside az eredményhirdetéstől számított 120 napon belül juttatja a nyertesnek személyes átadással vagy email üzenetben.

  6. A Szervező felelőssége

  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

  7. Adatkezelés és adatvédelem

  7.1. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik, hogy:

  • az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni;
  • a nyertes játékosok adatait (név) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező weboldalán és social media felületein,
  • amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint;
  • a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

  Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

  7.2. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
  • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
  • nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

  Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: UNIside Kft. 1038 Budapest, Pusztakúti út 10. C. ép.

  Ezenkívül:

  • Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat;
  • Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi;
  • a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: UNIside Kft. 1038 Budapest, Pusztakúti út 10. C. ép. ;
  • Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játékos a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat;
  • Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége

  Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.

  8. Kizárás

  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztalt, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

  9. Vegyes rendelkezések

  A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

  2022.11.15

  AZ UNISIDE.HU KIADÓJA AZ UNISIDE KFT. © MINDEN JOG FENNTARTVA.