UNI in&out nyereményjáték szabályzata

UNI In&Out Instagram játék 2022.07.15.-2022.07.22

Promóciós játék szervezője és megvalósítója

Név: UNIside Kft.
Székhely: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10.
Levelezési cím, panaszkezelés: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10.
E-mail: uni@uniside.hu
Weboldal: https://www.uni2022.hu

Kik vehetnek részt a játékban?

 • A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználótermészetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel, és érvényes középiskolai vagy felsőoktatási diákigazolvánnyal rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


A játék időtartama

A játék időtartama: 2022. július 15. 16:00– 2022. július 22. 11:59

Nyertesek száma: 1 fő

Nyeremény: A véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az 1 darab, a nyereményjátékkal kapcsolatos üzenőfali bejegyzésben hozzászólásban egy embert megjelölő nyertes nyereménye 2 darab, a 2022-es STRAND Fesztiválra szóló Telekom Kraft 4 napos diákbérlet

Sorsolás: 2022. június 25. hétfő 11:00

Eredményhirdetés: A sorsolásra megjelölt időpontot követő 2 órán belül

A játék menete

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre,

 • az UNIside_hu Instagram oldalát be kell követnie;
 • és a nyereményjáték poszthoz tartozó hozzászólásban egy embert megjelölni (tageléssel), akivel elmenne a fesztiválra).


A Játék időtartama alatt egy Játékos több Pályázat beküldésére jogosult (az minősül új pályázatnak, amelynél a hozzászólásban különböző ember kerül megjelölésre, amely Pályázat semmilyen formában nem sértheti harmadik személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.

Egy hozzászóláson belül több személy is megjelölhető, de egy hozzászólás egy pályázatnak minősül, függetlenül az abban megjelölt személyek számától.

A nyertest a poszthoz tartozó hozzászólók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki internetes sorsolóprogram segítségével.

Nyeremények, nyertesek

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.

A nyertes nevét a Szervező Instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 2 órán belül.

A sorsolásnál kiválasztunk 3 pótnyertest is, akik a sorsolás sorrendjében lépnek be a nyertes helyére, ha a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
 • ha az értesítő Instagram üzenetre 1 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;
 • ha a Játékszabályzatban leírtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek.


Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Instagram üzenetben vesszük fel a kapcsolatot, és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét a Instagram oldalon is közzé tesszük.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Instagram üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt az UNIside az eredményhirdetéstől számított 20 napon belül juttatja a nyertesnek személyes átadással vagy postai úton.

Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatkezelés és adatvédelem

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék szabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik, hogy:

 • Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni;
 • a nyertes játékosok adatait (név, Instagram profil) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook, Instagram oldalain és weboldalán;
 • amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint;
 • a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről kérje azok törlését vagy helyesbítését (UNIside Kft. 1038 Budapest, Pusztakúti út 10. C. ép.).

Továbbá

 • a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat;
 • a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi;
 • a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: UNIside Kft. 1038 Budapest, Pusztakúti út 10. C. ép;
 • a Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játékos a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat;
 • a Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.

Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztalt, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2022. július 15.

UNI In&Out Nyár játék 2022.04.08.-2022.04.18

Promóciós játék szervezője és megvalósítója

Név: UNIside Kft.
Székhely: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10.
Levelezési cím, panaszkezelés: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10.
E-mail: uni@uniside.hu
Weboldal: https://www.uni2022.hu

Játékban részt vevő személyek

A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A játékban való részvétel önkéntes. Egy játékos a játék időtartama alatt egyszer vehet részt a játékban.

A játékban nem vehet részt a játék szervezője és megvalósítója, az UNIside Kft., továbbá a nyereményeket szolgáltató EFOTT Kft. (Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8.), és a metaking.hu weboldal tartalmának szolgáltatói Mosóczi András E.V. (Nyilvántartási szám: 50247837, Adószám: 67448054-2-41, KSH szám: 67448054-8559-231-01, Székhely: 1139 Budapest Üteg utca 31.) és Mosóczi Bálint E.V. (Nyilvántartási szám: 50770605, Adószám: 67793268-1-41, KSH szám: 67793268-8559-231-01, Székhely: 1139 Budapest Üteg utca 31.), valamint érdekeltségi körükbe tartozó más gazdasági társaságok, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

Nyeremény

A játékban részt vevő személyek, azaz a játékosok, akik a jelen Játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket, között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • 3 darab EFOTT páros napijegy

A kérdőív első 200 kitöltője az UNI in&out 2022 kiadvány egy-egy elektronikus példányát is megkapja.

Játék időtartama

Játék 2022. április 4-én 16:00 órakor kezdődik és 2022. április 18-án 18:00 óráig tart.

Játék menete

A játékban való részvétel feltétele, hogy annak időtartama alatt a játékos az uni2022.hu oldalon megtalálható kérdőívet kitöltse, és az ott található űrlapon személyes adatait (név, e-mail cím) megadja.

Játékkal kapcsolatos sorsolási és közzétételi időpontok

Sorsolás: 2022. április 19. 10 óra

Közzététel: 2022. április 19. 12 óra

A nyertesek nevét és lakóhelyüket a nyeremenyjatek.uni2022.hu oldalon tesszük közzé.

Sorsolás menete

A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor, így a játékosok a játékban való részvétellel elfogadják a véletlenszerűség elvének alkalmazását. A jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő játékosok közül 3 nyertes kerül kisorsolásra, további 3 játékos pótnyertesként kerül kisorsolásra, akik a nyertesek helyébe lépnek a nyertesek játékból történő esetleges kizárása esetén.

Nyertesek értesítése, a nyeremény átadása

A sorsolás napjától számított 10 munkanapon belül a nyertesekkel a szervező e-mailben felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit, abban az esetben, ha a nyertessel a megkereséstől számított 10 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a szervező viseli. A nyertes tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

A játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében, amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a szervező felelősséget nem vállal. A nyeremények felvételére a sorsolás napját követően 30 nap áll rendelkezésre.

Kizárás a játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
 • sorsolás eredményéről történő értesítésre 10 munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • ha a játékos a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően visszavonja;
 • ha pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;
 • jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a játékos azonnali kizárására

 • amennyiben a játékos a játék zavartalan megvalósításával összeférhetetlen magatartást tanúsít;
 • ha a játék során felmerül annak gyanúja, hogy a játékos játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta, az esetet kivizsgálja és akár a játékost azonnal kizárja.

Szervező bizonyítási eljárást nem folytat le, fenntartja a jogot arra, hogy a játék menetének befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.

Szervező felelőssége

Szervező kizárja felelősségét a játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Jogfenntartás

Szervező fenntartja a jogot, hogy a megjelölt határidő (játék vége) előtt a Játékszabályzatot módosítja, a nyereményjátékot felfüggeszti, szünetelteti, megszünteti, megtiltja, az eredményhirdetést törli, elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, amikor a szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása. A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen nyereményjáték meghirdetését követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a Szervező nem láthatta előre, illetve nem kerülhette el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak például az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei, a járvány, a karantén, illetve bármely egyéb járványügyi-vagy közegészségügyi korlátozás vagy intézkedés és bármely más, a szervező elvárható befolyási körén kívül eső körülmény.

Játékos tudomásul veszi, hogy a szervezőt a nyereményjáték szabályzat módosításából, a játék felfüggesztéséből, szüneteltetéséből, megszüntetéséből, megtiltásából, az eredményhirdetés törléséből, elhalasztásából eredően semmilyen felelősség nem terheli, a szervező kizár minden, a fentiekből eredő kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést.

Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező mentesül a jelen szabályzat alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok vis maior következményeként állnak be vagy amennyiben egyéb a szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.

Adatvédelem és adatkezelés

Játékban való részvétellel a játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Nyereményjáték

Kezelt adatok

Az Ön neve és e-mail címe, míg a nyertes játékosok esetén azok neve, lakóhelye, e-mail címe és adóazonosító jele.

Adatkezelés időtartama

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően 5. napig kerülnek megőrzésre, kivéve a nyertes(ek) adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Jogorvoslati lehetőségek

Játékban részt vevő természetes személy szervezőtől tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Vegyes rendelkezések

Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót és az azokban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Szervező a Játékszabályzatot a www.uni2022.hu/jatekszabalyzat oldalon, míg az Adatkezelési tájékoztatót a www.uni2022.hu/adatkezeles oldalon teszi közzé.

Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező a nevüket és lakóhelyüket a nyeremenyjatek.uni2022.hu oldalon közzé tegye.

Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos és a szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt Facebook) teljes mértékben felmentik minden a jelen Játékszabályzatban meghirdetett játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

Szervező kijelenti, hogy jelen játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz részt a játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a játékból eredő kötelezettségek alól. Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a szervező köteles megfizetni.

Játékos a játékkal, a jelen Játékszabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a szervező döntését fogadja el irányadónak.

Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

Budapest, 2022. április 4.

UNI In&Out Nyár játék 2022.03.17.-2022.04.04.

Promóciós játék szervezője és megvalósítója

Név: UNIside Kft.
Székhely: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10
Levelezési cím, panaszkezelés: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10
E-mail: uni@uniside.hu
Weboldal: https://www.uni2022.hu/

Játékban részt vevő személyek

A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A játékban való részvétel önkéntes. Egy játékos a játék időtartama alatt egyszer vehet részt a játékban.

A játékban nem vehet részt a játék szervezője és megvalósítója, az UNIside Kft., továbbá a nyereményeket szolgáltató EFOTT Kft. (Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek Tere 7-8.), és a metaking.hu weboldal tartalmának szolgáltatói Mosóczi András E.V. (Nyilvántartási szám: 50247837, Adószám: 67448054-2-41, KSH szám: 67448054-8559-231-01, Székhely: 1139 Budapest Üteg utca 31.) és Mosóczi Bálint E.V. (Nyilvántartási szám: 50770605, Adószám: 67793268-1-41, KSH szám: 67793268-8559-231-01, Székhely: 1139 Budapest Üteg utca 31.), valamint érdekeltségi körükbe tartozó más gazdasági társaságok, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

Nyeremény

A játékban részt vevő személyek, azaz a játékosok, akik a jelen Játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket, között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • 3 darab EFOTT páros napijegy

 

A kérdőív első 200 kitöltője ingyenes mateking hozzáférést, és az UNI in&out 2022 kiadvány egy-egy elektronikus példányát is megkapja.

Játék időtartama

Játék 2022. március 17-én 12:00 órakor kezdődik és 2022. április 4 12:00 óráig tart.

Játék menete

A játékban való részvétel feltétele, hogy annak időtartama alatt a játékos az uni2022.hu oldalon megtalálható kérdőívet kitöltse, és az ott található űrlapon személyes adatait (név, e-mail cím) megadja.

Játékkal kapcsolatos sorsolási és közzétételi időpontok

Sorsolás: 2022. április 7. 10 óra
Közzététel: 2022. április 7. 12 óra

A nyertesek nevét és lakóhelyüket a https://nyeremenyjatek.uni2022.hu/ oldalon tesszük közzé.

Sorsolás menete

A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor, így a játékosok a játékban való részvétellel elfogadják a véletlenszerűség elvének alkalmazását. A jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő játékosok közül 3 nyertes kerül kisorsolásra, további 3 játékos pótnyertesként kerül kisorsolásra, akik a nyertesek helyébe lépnek a nyertesek játékból történő esetleges kizárása esetén.

Nyertesek értesítése, a nyeremény átadása

A sorsolás napjától számított 10 munkanapon belül a nyertesekkel a szervező e-mailben felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit, abban az esetben, ha a nyertessel a megkereséstől számított 10 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a szervező viseli. A nyertes tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

A játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében, amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a szervező felelősséget nem vállal. A nyeremények felvételére a sorsolás napját követően 30 nap áll rendelkezésre.

Kizárás a játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét
 • sorsolás eredményéről történő értesítésre 10 munkanapon belül nem válaszol
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot
 • ha a játékos a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja
 • a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően visszavonja
 • ha pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti
 • jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

 

Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a játékos azonnali kizárására

 • amennyiben a játékos a játék zavartalan megvalósításával összeférhetetlen magatartást tanúsít
 • ha a játék során felmerül annak gyanúja, hogy a játékos játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta, az esetet kivizsgálja és akár a játékost azonnal kizárja

 

Szervező bizonyítási eljárást nem folytat le, fenntartja a jogot arra, hogy a játék menetének befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.

Szervező felelőssége

Szervező kizárja felelősségét a játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Jogfenntartás

Szervező fenntartja a jogot, hogy a megjelölt határidő (játék vége) előtt a Játékszabályzatot módosítja, a nyereményjátékot felfüggeszti, szünetelteti, megszünteti, megtiltja, az eredményhirdetést törli, elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, amikor a szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása. A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen nyereményjáték meghirdetését követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy azok bekövetkeztét a Szervező nem láthatta előre, illetve nem kerülhette el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak például az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei, a járvány, a karantén, illetve bármely egyéb járványügyi-vagy közegészségügyi korlátozás vagy intézkedés és bármely más, a szervező elvárható befolyási körén kívül eső körülmény.

Játékos tudomásul veszi, hogy a szervezőt a nyereményjáték szabályzat módosításából, a játék felfüggesztéséből, szüneteltetéséből, megszüntetéséből, megtiltásából, az eredményhirdetés törléséből, elhalasztásából eredően semmilyen felelősség nem terheli, a szervező kizár minden, a fentiekből eredő kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést.

Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező mentesül a jelen szabályzat alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok vis maior következményeként állnak be vagy amennyiben egyéb a szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.

Adatvédelem és adatkezelés

Játékban való részvétellel a játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Nyereményjáték

Kezelt adatok

Az Ön neve és e-mail címe, míg a nyertes játékosok esetén azok neve, lakóhelye, e-mail címe és adóazonosító jele.

Adatkezelés időtartama

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően 5. napig kerülnek megőrzésre, kivéve a nyertes(ek) adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Jogorvoslati lehetőségek

Játékban részt vevő természetes személy szervezőtől tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Vegyes rendelkezések

Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót és az azokban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Szervező a Játékszabályzatot a https://www.uni2022.hu/jatekszabalyzat/ oldalon, míg az Adatkezelési tájékoztatót a https://www.uni2022.hu/adatkezeles/ oldalon teszi közzé.

Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező a nevüket és lakóhelyüket a https://nyeremenyjatek.uni2022.hu/ oldalon közzé tegye.

Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos és a szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt Facebook) teljes mértékben felmentik minden a jelen Játékszabályzatban meghirdetett játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

Szervező kijelenti, hogy jelen játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz részt a játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a játékból eredő kötelezettségek alól. Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a szervező köteles megfizetni.

Játékos a játékkal, a jelen Játékszabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a szervező döntését fogadja el irányadónak.

Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

Budapest, 2022. március 16.